Υποστήριξη Δικτύων

Η καλή λειτουργία του δικτύου της επιχείρησής σας αποτελεί για μας άμεση προτεραιότητα.

Σχεδιασμός και εγκατάσταση υποδομών και δικτύων

 • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργικών συστημάτων.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού.
 • Εγκατάσταση διαδικτυακής υποδομής.

Υπηρεσίες συντήρησης

 • Συντήρηση Λειτουργικών Συστημάτων.
 • Συντήρηση Εξοπλισμού.
  • Προληπτική συντήρηση.
  • Επανορθωτική συντήρηση, επισκευή βλαβών επί τόπου.